Gledelig 2019 for yrkesfiskereNett.no besøkte ASK Safety

Stian Rogne entrer redningsflåten i treningsbassesenget til ASK Safety. Rogne er fisker ombord i fiskebåten Loran fra Godøya og inne på sitt andre repetisjonskurs etter at han tok det første sikkerhetskurset for ti år siden. Senere under bassengtreningen skal han snu redningsflåten på rett kjøl. Tidligere på repetisjonskurset har det vært både teorirepetering og brannøvelser.

Sikkerhetskursene er en av forklaringene på at vi i fjor hadde det andre året - så lenge det er ført statistikk - uten omkomne yrkesfiskere, mener daglig leder Staale Brungot i ASK Safety, som arrangerer sikkerhetskurs for både fiskere og andre sjøfolk. Nå tenker dagens generasjon fiskere annerledes om sikkerhet enn forrige generasjon, etter Brungot sin vurdering. Det slår også positivt ut.

- Holdningene har blitt mye bedre, sier Brungot.

Bedre båter

Forrige år uten omkomne yrkesfiskere var i 2008. Det var første gang siden statistikkføringen startet midt på 50-tallet. Den gledelige statistikken for 2008 sprakk alt året etter. Etter 2008 har til sammen 68 yrkesfiskere omkommet, men i fjor var det altså ingen.

En av grunnene er regelendringer som slår positivt ut. Fiskerne som er aleine i sjarken har vært overrepresentert i statistikken over omkomne. En kontroll av standarden på mindre fiskebåter som ble gjort av Sjøfartsdirektorartet vinteren 2008/2009 viste nedslående resultater. 85 prosent av alle kontrollerte fartøy fikk ett eller flere pålegg om utbedringer. Hos 45 fartøy var manglene så store at direktoratet holdt fartøya til feilen var retta. Typiske mangler var manglende sertifikat og ettersyn av lasse- og losseinnretninger, manglende sertifikat hos mannskapet, ikke oppdaterte kart, manglende opplæringshandbok, feil på redningsutstyr og mangel på redningsøvinger.

Tryggere etter regelendring

Nå er kontrollen med båtene blitt bedre, samtidig med regelendringer som gjør at fiskere som før måtte fiske aleine nå kan fiske sammen med en kollega og ta begge sine kvoter på en båt. Ikke bare er arbeidsoperasjonene på en liten båt farligere enn på en stor, men fiskere som fisker aleine har heller ingen arbeidskamerat som kan slå alarm og redde dem ut av knipen. Aleine blir det fort fatalt om du huker deg fast i garnet og blir dratt overbord. Då kan en person til i båten skille liv og død.

Null-visjon

I årene fra og med 1990 til første året uten omkomne, i 2008, omkom i gjennomsnitt 18 yrkesfiskere i året. I årene 2009-2019 er gjennomsnittet like over seks i året. Det er triste tall, men likevel en klar bedring.

-Vi er veldig glad for at det ikke har vært registrert dødsulykker i fiskeflåten i år, sier Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag.

Fiskarlaget sitt mål er ingen omkomne. Bedre og tryggere båter og utstyr, færre som fisker aleine, sikkerhetskurs og større merksam om hvordan unngå ulykker har vært med på å få tallet på omkomne ned. Martinsen peker også på at det er blitt tryggere ved landligge, mellom anna på grunn av betre kaier. Nye hamneanlegg, der fiskerne kan gå ned på flytekaia i staden for å klatre opp på ei fast kai, har også redusert tallet på dødsulykker ved kai.

- Over tid får næringen og fiskerne betalt for innsatsen, seier Martinsen.
https://www.nett.no/Nettno/Overskriftene/Gledeleg-2019-for-fiskarane