Alminnelige betingelser

1 Innledning
Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, gjelder disse leveringsbetingelser for kurs arrangert av ASK Safety AS bestilt
av kunden. Tillegg til eller avvik fra disse leveringsbetingelsene må avtales skriftlig og vedlegges avtalen om kurs.
Disse betingelser gjelder også for ASK øvrige leveranser så langt de passer.

2 Booking
Avtale om deltagelse på ASK kurs skjer enten ved at den aktuelle kunde tar kontakt med ASK på telefon eller e-
post, eller kunden melder seg på kurs via ASK hjemmesider. En plassbekreftelse vil bli sent til kursdeltakeren eller
kunden.

3 Definisjoner
Leveranse:
Kurs, konsulentbistand, øvelse eller andre tjenester levert av ASK.
Avtale:
En skriftlig eller muntlig bestilling fra Kunde på en eller flere av ASK sine leveranser og som er skriftlig akseptert av
ASK. Muntlige bestillinger skal bekreftes skriftlig av Kunden. Kundens påmelding er bindende for Kunden.
Kunde:
Det selskap eller den person som har plassert en ordre hos ASK.
Tredjepart:
Alle andre enn Partene som inkluderer deres respektive, tilknyttede selskaper, underleverandører og deres
leverandører og underleverandører, samt personell i de nevnte selskaper og foretak.
Underleverandør:
Enhver part som har en avtale med ASK for levering av en del av leveransen.
Partene:
ASK og Kunde.
Rammeavtaler:
Avtaler om levering av kurs over en gitt periode. Periode og omfang skal fremgå av den enkelte
rammeavtale.

4 Pris
Alle priser fra ASK er i Norske kroner eksklusiv mva.
Pris på leveransen skal oppgis i avtalen eller som vedlegg til denne. Kursdeltagelse i henhold til rammeavtaler
reguleres i den enkelte rammeavtale.
ASK har rett til å endre avtalte priser dersom:
Det foreligger vesentlige endringer i de rammebetingelser – dvs. lover, forskrifter, bransjespesifikke retningslinjer,
konvensjoner og krav som ligger til grunn for prising av ASK sine leveranser og som på tidspunkt for
avtaleinngåelse ikke kunne forutsees.
Kunden dekker selv kursdeltagernes reise og oppholdsutgifter. ASK forbeholder seg rett til å foreta årlig tilpasning
av priser som er angitt i avtalen eller i vedlegg til avtalen basert på årlige tall for prisstigning. Slik justering finner
sted pr.1 januar hvert år.

5 Levering
Tidspunkt for levering skal fremgå av avtalen eller Kundens påmelding.
ASK har rett til å endre tidspunktet for et avtalt kurs dersom ASK har saklig grunn til det. Slik omramming skal
meldes skriftlig til Kunden så tidlig som praktisk mulig. Kunden har i slike tilfeller rett til å bytte kursdeltager.
Skjer slik endring senere enn fire uker før planlagt kursstart, har Kunden rett til skriftlig å kansellere kurset, med
mindre partene finner et annet passende tidspunkt for kurset.
Partene bærer egne kostnader i forbindelse med en utsettelse eller annen omramming av et kurs.
Kundens kurspåmelding er bindende, men kursdeltagelse kan avbestilles i henhold til bestemmelsene i punkt 9.

6 Betalingsbetingelser
Kunden faktureres vanligvis ved kursslutt. Fakturaen forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. ASK skal
vedlegge nødvendig spesifikasjon til Kunden for å underbygge det fakturerte beløp.
Ved forsinkelse av betaling fra Kunden har ASK rett til å kreve forsinkelsesrente iht. LOV 1976-12-17 nr. 100: Lov
om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

7 Bruk av underleverandører
ASK kan benytte underleverandører til å utføre deler av leveransen.
Slik bruk av underleverandører fritar ikke ASK for forpliktelser eller ansvar etter avtalen.

8 Avtale, leveranse eller endringer i denne
Leveranser fra ASK skal så langt som mulig reguleres i en skriftlig avtale hvor leveransens omfang, pris,
fremdriftsplan og andre vesentlige forhold reguleres. Dette skal ikke hindre muligheter til å booke enkeltplasser
på andre kurs som ikke er beskrevet i denne avtalen.
ASK vil tilstrebe fleksibilitet og i størst mulig grad tilrettelegge ønskede endringer fra Kunden. Endringer,
herunder eventuelle konsekvenser for prisen, skal avtales skriftlig.
Alle endringer i en Avtale som er bekreftet skal godkjennes av ASK.

9 Avbestilling og kansellering
Ved avbestilling av enkeltplasser/kursplasser 5 arbeidsdager eller senere før kursstart, refunderes ingen del av
kursavgiften.
Avbestilling av hele kurs vil ikke bli belastet avmeldingsgebyr dersom avmeldingen skjer mer enn fire uker før
planlagt kursstart.
Dersom en kursdeltager ikke har anledning til å delta på et kurs på grunn av sykdom, har kunden rett til å overlate
kursplassen til en annen ansatt. Slikt bytte av deltaker må varsles skriftlig, senest den siste arbeidsdagen før
kursstart.
ASK kan i følgende tilfeller kansellere eller utsette levering:
a)
I tilfeller der antall deltakere er lavere enn minimumsantallet deltakere som kreves på ulike kurs, kan ASK utsette
gjennomføringen av leveransen. ASK skal i slike tilfeller varsle Kundens representant senest 10 arbeidsdager før
planlagt kursstart.
b)
Kursdeltakere som møter beruset eller hvor det foreligger begrunnet mistanke om bruk av rusmidler, vil bli
bortvist fra kurset. Kunden skal varsles skriftlig i slike tilfeller og vil ikke få refundert noen del av prisen dersom en
eller flere deltakere må vises bort.
c)
Dersom det inntreffer omstendigheter som vanskeliggjør gjennomføringen av leveransen for eksempel på grunn
av skader eller svikt på utstyr eller personell som forutsettes nødvendig for leveransen og/eller det inntreffer
alvorlige hindringer som ikke kunne forutsees på tidspunktet for avtaleinngåelsen og som ASK ikke med
rimelighet kunne avverge eller overvinne virkningene av.
Dette gjelder tilsvarende etter oppstart av kurset dersom det forhindrer gjennomføring av kurset.
d)
I tilfeller der Kundens personell ikke følger gjentatte instruksjoner fra ASK vedrørende lokale eller bryter
sikkerhetsbestemmelser gjelder punkt b) ovenfor tilsvarende.

10 Mangel
Dersom Kunden mener at det foreligger en mangel, skal ASK varsles skriftlig om mangelen så raskt som mulig.
ASK skal deretter ta stilling til om det foreligger en mangel. Hvis så er tilfelle skal ASK umiddelbart søke å utbedre
mangelen.
Det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd hvis:
a) ASK unnlater å korrigere en akseptert mangel innen rimelig tid,
b) ASK ikke utfører leveransen i henhold til avtalt kvalitet og avtalt leveringstid, jfr Avtalen.
c) Kunden unnlater å betale faktura innen betalingsfrist eller unnlater å oppfylle forpliktelser han har etter
avtalen.
Dersom Kunden kan dokumentere at en mangel har påført Kunden ekstra kostnader som han med rimelighet ikke
kunne unngå, kan kunden kreve en erstatning oppad begrenset til 15 % av verdien av Avtalen. For rammeavtaler
er utgangspunktet for beregningen den konkrete leveranse eller avrop, ikke verdien av hele rammeavtalen.
Dersom Kunden ikke underretter ASK om en mangel umiddelbart og uansett innen 6 måneder etter levering har
funnet sted, mister Kunden retten til å fremme krav på grunn av mangelen.
ASK har intet ansvar for mangler utover det som er nevnt i § 10. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte
forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvens- eller følgetap.

11 Oppsigelse ved vesentlig avtalebrudd
Kunden kan skriftlig si opp avtalen med ASK når det foreligger vesentlige forsinkelser, vesentlig mangel eller annet
vesentlig kontraktsbrudd fra ASK side og som ASK ikke avhjelper innen rimelig tid. Ved slik oppsigelse har ASK
kun krav på betaling for de leveranser som er levert.
ASK kan si opp avtalen i tilfeller det foreligger vesentlig avtalebrudd fra Kunden, herunder manglende betaling,
manglende medvirkning til leveransen eller annen vesentlig mangel på Kundens forpliktelser etter avtalen.
Partene kan ved heving kreve erstatning for det direkte tap han har lidt, oppad begrenset til 15 % av verdien av
Avtalen.

12 Oppsigelse
I tilfelle partene ønsker å si opp en rammeavtale og dette ikke skyldes vesentlig kontraktsbrudd, kan kontrakten
sies opp av begge parter med 3 måneders gjensidig varsel.
Oppsigelsen skal være skriftlig. Fristen regnes fra dato oppsigelsen ble mottatt av ASK.
I tilfelle der avtalen omfatter også ett eller flere av Kundens datterselskap gjelder det samme oppsigelsesregler
også for datterselskapene.
Rammeavtalen kan inneholde opsjoner på 1+1 år i tillegg til avtalens kontraktstid. Det skal gis skriftlig bekreftelse
senest 3 måneder før kontraktstidens utløp om opsjonen ønskes benyttet.

13 Konfidensialitet
Informasjon og dokumentasjon som partene utveksler i forbindelse med en Avtale er av konfidensiell karakter og
skal ikke videreformidles overfor tredjepart med mindre det foreligger skriftlig samtykke mellom partene.

14 Skadesløsholdelse
Partene skal holde hverandre gjensidig skadesløs mot tap eller skade på egen eiendom eller eget personell som
måtte oppstå som i forbindelse med gjennomføringen av leveransen – selv om den ene part er skyld i tapet eller
skaden. Partene skal holde hverandre gjensidig skadesløs mot indirekte tap som oppstår i forbindelse med
leveransen. Partene skal holde hverandre gjensidig skadesløs mot tap og skader påført tredjemenn under
gjennomføringen av leveransen. Partene skal holde hverandre gjensidig skadesløs mot tap og skader på kundens
eiendom eller personell påført av tredjemann under gjennomføringen av leveransen.

15 Forsikring
ASK har tegnet generell ansvarsforsikring som dekker ansvar og produkt for eventuelle rettslige forsikringskrav.
Forsikringen gjelder ved alt opphold på ASK sine områder i kurstiden.

16 Skadetilfelle
I skadetilfelle skal partene umiddelbart varsle den andre part.
Med mindre noe annet er avtalt skal ASK være ansvarlig for og stå for kommunikasjon med presse i forbindelse
med avvikling av et kurs eller annen leveranse.

17 Force Majeure
Ingen av partene skal være ansvarlig til den annen part for forpliktelser etter avtalen som blir hindret av en
uforutsigbar hendelse utenfor partenes kontroll som man ikke kan overkomme eller med rimelighet kunne forutse
ved avtaleinngåelse eller under utførelse av leveransen. Dette er ansett som, men ikke begrenset til: Flom, krig,
mobilisering, opprør, stormer, terror, brann, naturkatastrofer, handels og valutarestriksjoner.
I tilfeller av force majeure skal partene umiddelbart varsle den annen part om omstendighetene som gjøres
gjeldende, og forpliktelsene etter avtalen suspenderes lik perioden av den hendelsen som påberopes.
Den påvirkede part skal gjøre rimelige tiltak for å begrense virkningene for den annen part som følge av
hendelsen.
Dersom force majeure hendelsen medfører at en hindring varer mer enn 60 dager kan hver av partene si opp
Avtalen. Slik oppsigelse skal være skriftlig.

18 Overdragelse/transport
Enhver avtale med ASK kan ikke overdras til andre uten skriftlig godkjenning fra ASK.

19 Lovvalg, tvister og verneting
Alminnelige leveringsbetingelser og Avtaler skal være undergitt og fortolkes med Norsk rett.
Tvister som måtte oppstå i forbindelse med eller som et resultat av avtalen, og som ikke løses ved forhandlinger
mellom partene, skal avgjøres med tredje part som forliksrådet eller Tingrett

20 Personvernopplysninger
I løpet av 2018, tredde ny personvernopplysningslov i verk (GDPR). ASK tar ansvar å behandle alle personlige
opplysninger forsvarlig i henhold til lovverk.
Personopplysninger som ASK mottar i forbindelse med utøvelse av denne avtalen vil bli lagret i henhold til ny lov.
Dersom det ikke er ønskelig at ASK skal ha tilgang til disse opplysningene ber vi om at dette blir formidlet til oss.
Ønskes innsyn, endringer eller spørsmål vedrørende våre data, ta kontakt med oss. Epost: post@ask-
safety.net eller pr brev.
ASK Safety AS, Postboks 5107, 6021 Ålesund.
Ved grunnlag for klage på behandling av din informasjon, rettes klage til Datatilsynet.