IMO 6.09 Opplæringskurs for maritime instruktører

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Undervisningspersonell som gir opplæring i henhold til STCW-konvensjonen.

Innhold:
Kurset skal gi deltakerne forståelse for og innsikt i hvordan opplæringsprogrammer gir kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Kurset tilsvarer IMO-modellkurs nr. 6.09 og gir pedagogisk kompetanse på tilsvarende nivå. For deltakere med begrenset erfaring som instruktører innebærer dette en anvendbar introduksjon til hvordan opplæring effektivt kan planlegges og gjennomføres. For deltakere med instruksjonserfaring vil kurset kunne introdusere nye måter å gjennomføre undervisning på, eller gi nyttige påminnelser om undervisningsteknikker.

Krav til forkunnskap:
Ingen

Information in English

IMO 6.09 Training course for instructors

Target group:
Teaching staff providing training in accordance with the STCW convention

Content:
The course will give participants an understanding of and insight into how training programs provide competence, knowledge, skills, and attitudes. The course corresponds to IMO model course no. 6.09 and provides pedagogical competence at a corresponding level. For participants with limited experience as instructors, this means a useful introduction to how training can be effectively planned and implemented. For participants with instructional experience, the course will be able to introduce new ways of conducting teaching or provide useful reminders of teaching techniques.

Prerequisite:
None