Livbåtfører Konvensjonell repetisjon OSE135

Click here to scroll past the course dates to find the course information.

Scheduled course dates

Interessert i å delta? Vennligst ta kontakt!
Register your interest now

 

Description

Målgruppe:
Personell som utøver livbåtførerfunksjon

Innhold:
Mønstring, klargjøring og evakuering

Krav til forkunnskap:
Grunnleggende sikkerhetskurs
Livbåtfører grunnkurs eller Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter i henhold til STCW tabell A-VI/2-1

Repetisjonsfrekvens:
24 måneder

Information in English

Lifeboat coxswain conventional refresher course

Target group:
Personnel exercising the lifeboat coxswain function

Content:
Mustering, making ready and evacuating

Prerequisite:
Basic safety and emergency preparedness course.
Basic lifeboat coxswain course or Survival craft and rescue boats other than fast rescue boats according to STCW table AVI/2-1 

Refresher frequency:
24 months